PLANTER

Plantesiden er nu opdateret med en række fotos af samske planter. Vi har valgt, at koncentrere os om karplanterne, dvs. karsporeplanter (padderokker og bregner) og frøplanter dvs. nøgenfrøede (nåletræer) samt en- og tokimede planter.
Listen over karplanter er lang, og der er et stykke vej endnu, til vi har et repræsentativt udvalg.
Men vi arbejder på sagen.

Hjorterod


hjorterod

Hjorterod (Seseli libanotis) er en op til 120 cm høj skærmblomstret plante. Den er sjælden herhjemme, og vokser kun langs kysterne i Storebæltregionen og det sydlige Kattegat. Og dermed også på Samsø, hvor den vild-gulerodslignende plante har enkelte bestande langs kysten.

Seglblad


seglblad

Seglblad (Falcaria vulgaris) vokser ofte på overdrev, men også i vejkanter og omkring bebyggelse. Den er sjælden herhjemme og oftest registreret i det nordlige Sjælland og omkring Limfjorden. Den har også et voksested på Samsø, hvor den står talrigt langs en markvej ved Mårup Havn.

Salepgøgeurt


salepgøgeurt

Salepgøgeurt (Anacamptis morio) vokser på overdrev og græssede enge, ofte tæt på kysten. Blomsterne har en tydelig duft og bestøves af bl.a. humlebier.
Salpegøgeurt trues af ændringer i landbrugsdriften som ophørt græsning, gødskning og opdyrkning af enge og overdrev. Sommerhusbebyggelse og rekreativ udnyttelse af dens voksesteder ligeledes har haft betydning for tilbagegangen. Salepgøgeurt er sjælden i dag, og findes kun på ganske få lokaliteter herhjemme, bl.a. på de fredede Rævebakker på Samsø.

Stor Gyvelkvæler


stor gyvelkvæler

Stor Gyvelkvæler (Orobanche elatior) er en op til 60 cm høj snylteplante, der vokser på Knopurt. Den ser altid vissen ud, idet den ikke har bladgrønt.
Stor Gyvelkvæler er meget sjælden i Danmark og har under 10 stabile voksesteder, bl.a. på Samsø. Her er den gennem en årrække registreret ved Besser Rev og de seneste år også et par steder på Nordby Hede. Planten er totalfredet i Danmark. Den må ikke plukkes eller opgraves, og dens voksesteder må ikke ødelægges. Stor Gyvelkvæler er i rødlisten opført som truet.

Opret Kobjælde


opret kobjælde

Opret Kobjælde (Anemone pulsatilla) hører til Anemone-slægten og blomstrer ligesom disse i det tidlige forår. Nogle af dens støvdragere kan producere honning, så blomsterne er ekstra attraktive for de tidlige insekter.
Opret Kobjælde vokser på overdrev og strandoverdrev. Den er ret sjælden eller manglende i det meste af Danmark. På Samsø er den registreret på strandoverdrevet ved Ballen.

Gul Evighedsblomst


gul evighedsblomst

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) Når man hen på sommeren går en tur på Issehoveds strandoverdrev, ser man de små sole: de Gule Evighedsblomster. Arten er gået noget tilbage herhjemme de senere år, bl.a. fordi mange af dens levesteder er under tilgroning. Samtidig er den populær i tørrede buketter, hvilket også menes at have negativ indflydelse på bestanden, så man opfordres til at lade blomsterne blive stående, hvor de hører hjemme.

Bakke-Jordbær


bakkejordbær

Bakke-Jordbær (Fragaria viridis) vokser på tørre skrænter, strandvolde og andre lysåbne og gerne kalkrige områder. Den er temmelig sjælden i Danmark, hovedsagelig registreret på kystnære egne i det indre af landet. Bakke-Jordbær ses flere steder på Samsø.

Nikkende Limurt


nikkende limurt

Nikkende Limurt (Silene nutans) vokser på tørre skrænter og solåbne, kratbevoksede bakker. På Samsø er den registreret en del steder, hyppigst på øens nordligste del, bl.a. i Labyrinten. Navnet Limurt hentyder til den klæbrige stængel.

Alm. Hjertespand


almindelig hjertespand

Almindelig Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) er trods navnet relativ sjælden og i aftagende herhjemme. Den ses typisk ved gamle gærder i og omkring landsbyer. Vores eksemplar vokser ved et gammelt stendige i udkanten af byen.

Stolthenriks Gåsefod


stolthenriks gåsefod

Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) er en gammel læge- og køkkenurt, der er forvildet fra dyrkning. Det er en typisk landsbyplante, der bl.a. voksede omkring møddinger. Vores eksemplar dukkede dog pludselig op i Labyrinten.

Strand-bede


strandbede

Strand-Bede (Beta vulgaris ssp. maritima) ses overalt langs Samsøs kyster. Selv om den findes på de fleste indlandskyster, er den samlet set relativ sjælden i Danmark. Strand-beden er sandsynligvis stamformen til bl.a. Rødbede og Sukkerroe.

ANDRE PLANTER


KARSPOREPLANTER
engelsødfamilien almindelig engelsød almindelig engelsød mangeløvfamilien almindelig mangeløv padderokfamilien ager-padderok
FRØPLANTER
cypresfamilien almindelig ene granfamilien skov-fyr
ENKIMBLADEDE
 brudelysfamilien brudelys dunhammerfamilien bredbladet dunhammer græsfamilien almindelig kamgræs almindelig rajgræs eng-rørhvene hundegræs enblomstret flitteraks sand-hjælme vellugtende gulaks halvgræsfamilien almindelig sumpstrå strand-kogleaks sø-kogleaks smalbladet kæruld hirse-star sand-star irisfamilien gul iris gul iris løgfamilien ramsløg vild løg vild løg sivfamilien knop-siv lyse-siv glanskapslet siv mark-frytle trehagefamilien strand-trehage
TOKIMBLADEDE
andemadfamilien stor andemad baldrianfamilien hyldebladet baldrian tandfri vårsalat benvedfamilien benved ensianfamilien mark-tusindgylden fredløsfamilien almindelig fredløs rød arve sandkryb gedebladfamilien almindelig gedeblad gøgeurtfamilien maj-gøgeurt kødfarvet gøgeurt skov-hullæbe hindebægerfamilien lav hindebæger engelskgræs jordrøgfamilien hulrodet lærkespore kartebollefamilien blåhat blåhat katostfamilien almindelig katost almindelig katost moskus-katost kattehalefamilien kattehale klokkefamilien liden klokke kodriverfamilien hulkravet kodriver hulkravet kodriver storblomstret kodriver korsblomstfamilien eng-karse vår-gæslingeblomst flipkrave hyrdetaske almindelig gæsemad hjerte-karse strandsennep dansk kokleare strandkål krapfamilien hvid snerre gul snerre kær-snerre burre-snerre kurvblomstfamilien almindelig brandbæger eng-brandbæger almindelig kongepen bitter bakkestjerne cikorie følfod håret høgeurt kornblomst stor knopurt kirtel-kortstråle kugle-museurt almindelig røllike klæbrig brandbæger mælkebøtte sp rejnfan ager-svinemælk ru svinemælk kær-svinemælk smalbladet høgeurt strandasters strand-kamille lugtløs kamille vår-brandbæger mark-bynke glat burre ager-tidsel kruset tidsel strandmalurt liljefamilien vild tulipan vild tulipan lyngfamilien hedelyng klokkelyng læbeblomstfamilien døvnælde rød tandbæger rød tvetand bredbladet timian almindelig brunelle vand-mynte sværtevæld lønfamilien navr maskeblomstfamilien almindelig torskemund vedbend-torskemund læge-øjentrøst høst-rødtop liden skjaller almindelig kohvede læge-ærenpris mark-ærenpris mark-ærenpris tveskægget ærenpris glat ærenpris vedbend-ærenpris mørk kongelys mælkeurtfamilien almindelig mælkeurt natlysfamilien gederams glat dueurt låden dueurt kær-dueurt dunet steffensurt natskyggefamilien sort natskygge bukketorn nellikefamilien kløvkrone bakke-nellike nikkende limurt aften-pragtstjerne blæresmælde almindelig spergel stor fladstjerne almindelig fuglegræs tjærenellike strandarve nældefamilien liden nælde stor nælde olivenfamilien ask perikonfamilien prikbladet perikon ranunkelfamilien hvid anemone eng-kabbeleje knold-ranunkel tigger-ranunkel vandranunkel vorterod revlingfamilien revling rosenfamilien almindelig agermåne gåsepotentil krybende potentil sølv-potentil tormentil engriflet hvidtjørn mirabel skov-æble almindelig hæg rynket rose rynket rose bakke-jordbær hindbær brombær sp feber-nellikerod rubladfamilien krumhals læge-oksetunge læge-oksetunge læge-oksetunge-hvid slangehoved slangehoved bakke-forglemmigej bakke-forglemmigej kulsukker sp salturtfamilien almindelig salturt strandgåsefod strand-mælde skærmplantefamilien vild kørvel hundepersille almindelig pimpinelle almindelig hulsvøb vild gulerod skvalderkål snerlefamilien ager-snerle soldugfamilien rundbladet soldug stenbrækfamilien kornet stenbræk kornet stenbræk stenurtfamilien bidende stenurt storkenæbfamilien hejrenæb stinkende storkenæb strand-storkenæb blød storkenæb blodrød storkenæb blodrød storkenæb pyrenæisk storkenæb surkløverfamilien skovsyre syrefamilien fersken-pileurt vej-pileurt valmuefamilien korn-valmue vandaksfamilien svømmende vandaks vedbendfamilien almindelig vedbend vandnavle vejbredfamilien glat vejbred lancet-vejbred lancet-vejbred strand-vejbred violfamilien ager-stedmoderblomst marts-viol hunde-viol vortemælkfamilien skærm-vortemælk ærteblomstfamilien fin kløver harekløver jordbær-kløver rød-kløver hvid-kløver rundbælg strand-fladbælg almindelig kællingetand korsknap hvid stenkløver mark-stenkløver mark-stenkløver smalbladet vikke vår-vikke mark-krageklo tornblad